Các qui trình xây dựng một Hệ thống thông tin

Trên thế giới mỗi ngày có hàng triệu hệ thống thông tin ra đời, phục vụ cho các hoạt động của con người. Nếu bạn đang là sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý, hay đang có ý định học ngành này thì đừng nên bỏ qua bài viết dưới đây. Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc sau này của mình.

Hệ thống thông tin là một tập hợp các thành phần được tổ chức để thu nhập, xử lý, lưu trữ, truyền và phát thông tin trong tổ chức. Hệ thống thông tin được xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin. Hệ thống thông tin quản lý là tập hợp các phương tiện, nhân lực, thông tin và phương pháp xử lý tin nhằm cung cấp các thông tin cho quá trình ra quyết định đúng thời hạn và đủ độ tin cậy.

Xây dựng Hệ thống Thông tin thực chất là quá trình tin học hóa các hoạt động của tổ chức. Khi xây dựng HTTT quản lý cần lựa chọn các phương pháp thích hợp mà vẫn đảm bảo được hiệu quả kinh tế và phú hợp với khả năng của tổ chức. Để xây dựng và phát triển một hệ thống thông tin, cần xác định đủ 4 giai đoạn: Khảo sát và xác lập dự án – Phân tích hệ thống – Thiết kế hệ thống – Cài đặt và bảo trì hệ thống

Giai đoạn 1: Khảo sát

Đây là bước đầu tiên nhằm xác định các thông tin cần thiết để có thể hiểu rõ được ý muốn của chủ đầu tư đối với hệ thống thông tin cần xây dựng. Mục đích của giai đoạn này cần làm rõ những vấn đề như: xây dựng mới hay nâng cấp hệ thống cũ, thời gian, chi phí, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, những khó khăng, nhiệm vụ của hệ thống, nghĩa vụ của mỗi bên…

Giai đoạn 2: Phân tích hệ thống

Đây là giai đoạn trung tâm khi tiến hành xây dựng một hệ thống thông này. Trước tiên cần tìm hiểu rõ về hoạt động của tổ chức như: thành phần tham gia tổ chức, nhiệm vụ của tổ chức thành viên, mỗi liên hệ giữa các thành viên trong tổ chức.

Tiếp theo, người phân tích cần phân tích các giải pháp kỹ thuật có thể áp dụng cho hệ thống và khả năng vận hành của hệ thống. Tức là ở giai đoạn này, người phân tích phải tìm ra được một vài phương hướng xây dựng hệ thống và đưa ra những điểm tốt và không tốt của từng giải pháp.

Giai đoạn 3: Thiết kế hệ thống

Dựa trên các kết quả phân tích ở phía trên, chúng ta bắt đầu tiến hành xây dựng các mô hình nghiệp vụ của hệ thống, từ đó là rõ mô hình thông tin và mô hình hoạt động của hệ thống.

Giai đoạn này bao gồm các công việc như sau: Thiết kế dữ liễu, thiết kế chức năng, thiết kế giao diện, thiết độ an toàn hệ thống, thiết kế phần cứng và dự kiến nhân sự.

Giai đoạn 4: Cài đặt và bảo trì hệ thống

Dựa trên những phân tích và thiết kế đã lựa chọn, các chuyên gia xây dựng hệ thống sẽ tiến hành các công việc như sau:

  • Cài đặt cơ sở dữ liệu cho hệ thống
  • Xây dựng các modules của chương trình hệ thống
  • Xây dựng giao diện hệ thống
  • Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật

Sau khi xây dựng xong một hê thống thông tin hoàn trình, người làm cần thực hiện các bước kiểm tra và khác phục các lỗi (nếu có) trước khi bàn giao cho khách hành.

Bảo trì là quá trình sửa đổi, khắc phục những thiếu sót của hệ thống thông tin để làm cho hệ thống thích nghi hơn, thuận tiện hơn trong sử dụng.